ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ เข้ามาดูในหน้าเว็บนี้ ซึ่งเป็นเรื่องราวของปุ๋ยเคมีพีคฟอส-พีคไบโอ

ปุ๋ยเคมีพีคฟอส-พีคไบโอ (ตรารถลุย) ผลิตโดยบริษัท พีค อโกรเคมี 2 จำกัด

ซึ่งโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 32/21 ม.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 ทะเบียนเลขที่ 0105545044158 ทุนจดทะเบียน 8,500,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ ชื่อคุณสมพร ยิ้นซ้อน

ปุ๋ยเคมีที่ผลิตแบ่งเป็น 2 ชื่อ คือ:

1. พีคฟอส                                      2. พีคไบโอ

- สูตร 30-10-10                              – สูตร 28-10-10
- สูตร 18-8-26
- สูตร 18-18-18ทั้ง 4 สูตรได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร ตามเอกสารแนบนี้คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยพีคฟอส-พีคไบโอ ที่แตกต่างจากปุ๋ยเคมีอื่นๆ

1. เป็นโรงงานที่ผลิตปุ๋ยเคมีครั้งละ 1 กระสอบ (One by One) ว่าท่านจะได้ปุ๋ยเต็มสูตรตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร

(ไม่มีปัญหาจากการถูกตรวจเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยจากสารวัตรเกษตร)

2. ปุ๋ยเคมีพีคฟอส-พีคไบโอ ใช้แม่ปุ๋ย N – P – K ล้วนๆ (46-0-0, 18-46-0, 0-0-60) และไม่ผสม filler (สารเติมเต็ม)

3. ปุ๋ยเคมีพีคฟอส-พีคไบโอ มีความโดดเด่น ประสิทธิภาพสูง เพราะทางบริษัทได้ผสมสารเคลือบปุ๋ย (โพลีเซฟ) ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจากแร่ “ซิลิเกต”

ประกอบอยู่ในรูป “อะมิโนโพลีเมอร์ (Amino Polymer) ซึ่งช่วยให้ปุ๋ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาของ 1=2 ของชั้นดี แนวทางการตลาด1. บริษัทขายส่งถึงกลุ่มสหกรณ์ฯ ทั่วประเทศเท่านั้น ดูแลโดยคุณสมพร ยิ้นซ้อน

certificate peakfos2. เฉพาะในส่วนของภาคใต้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคลังสินค้าภาคใต้ในนาม บริษัทเกษตรโปร

มาร์เก็ตติ้ง 1599 จำกัด ตั้งอยู่ที่ 38 ม.1 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ดูแลโดย คุณทศภณ

เจียรวงศ์ตระกูล โทร. 095-1544979 และ คุณฐิติพร เจียรวงศ์ตระกูล โทร. 084-2245929, 095-1569495

3. ทางด้านการตลาดภาคใต้มีรายละเอียดดังนี้ เพื่อความมั่นใจได้ 100% บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในกลุ่ม
สหกรณ์ฯ 2 แห่ง คือ

1. ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จำกัด

2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา จำกัด

ดังนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรเป็นหลัก

บริษัทจึงมีนโยบายส่งผ่านสินค้าให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดจะถึงเกษตรกรโดยตรง